قیمت چسب 123 فاینال (تومان)
تاریخ قیمت
1401/3/1 46500
1401/4/1 48000
1401/5/1 49500
1401/6/1 48500
1401/7/1 49000
1401/8/1 51500
1401/9/1 52500
1401/10/1 59000
1401/11/1 60000
1401/12/1 75000
1402/2/1 84000 (قیمت روز)

 

با توجه به آخرین تغیرات قیمت چسب یک دو سه فاینال و تغییرات ارز، قیمت چسب فاینال روند افزایشی داشته است و از 75000 تومان  به 84000 تومان رسیده است.

نوسانات قیمت فاینال